Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Νομοθεσία / Κανονισμοί    »   Ευρωπαϊκή / Εθνική Νομοθεσία

Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία/ Κτηνοτροφία

 
 
 
Α. Κοινοτική Νομοθεσία
01.   Καν. (ΕΚ) αριθμ. 848/2018 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 
02.   Καν. (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 
03.  Καν. (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 
04.  Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1235/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 
05. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής όπως τροποποιείται και ισχύει.
 
 
Β. Εθνική Νομοθεσία

    Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

 

Σχετικά sites με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: