Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

Διαδικασία Ένταξης    »   Καταστήματα

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 και τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 είναι απαραίτητο καταστήματα λιανικής διάθεσης να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών βιολογικής παραγωγής. Οι εν λόγω Κανονισμοί θέτουν υψηλές απαιτήσεις ιδίως στην τήρηση αρχείων, με αποτέλεσμα ορισμένες να μην μπορούν να βρουν εφαρμογή στα καταστήματα λιανικής διάθεσης, όπως την αναγκαιότητα εγκατάστασης και τήρησης μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων για την αναλυτική καταγραφή κάθε τεμαχίου τυποποιημένου προϊόντος που διατίθεται κάθε φορά από αυτά. Επομένως, ο Έλεγχος και η Πιστοποίηση των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης με βάση τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 και τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατος. Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης, προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν να διασφαλίσουν τους τελικούς καταναλωτές κατά την προμήθεια βιολογικών προϊόντων.

Έχοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, το BIO HELLAS προχώρησε στην εκπόνηση ιδιωτικού προτύπου, το οποίο δίνει έμφαση στον διαχωρισμό των προϊόντων (συμβατικών, μεταβατικών, βιολογικών), στην τήρηση τεκμηρίωσης για την βιολογική προέλευση των προϊόντων που διακινούνται (τήρηση αρχείου Πιστοποιητικών προμηθευτών/παρασκευαστών, το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από τους πελάτες της επιχείρησης), στην αποφυγή της επιμόλυνσης των προϊόντων από άλλους παράγοντες ή λάθος χειρισμούς (εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής τροφίμων και βιολογικών προϊόντων, τρόπος καθαρισμού και εφαρμογής απεντομώσεων από την επιχείρηση κ.τ.λ.).

Ο έλεγχος μίας επιχείρησης λιανικής διάθεσης σύμφωνα με τον ιδιωτικό κανονισμό του BIOHELLAS δεν είναι φυσικά δυνατό να υποκαταστήσει τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και σίγουρα δεν έχει αυτόν τον σκοπό. Αποτελεί όμως την επιβεβαίωση του συστήματος αυτοελέγχου του καταστήματος λιανικής διάθεσης που αντικατοπτρίζεται κάθε φορά στο χορηγούμενο Πιστοποιητικό Ελέγχου.

Η ένταξη των καταστημάτων λιανικής στο σύστημα ελέγχου του BIOHELLAS σύμφωνα με το Ιδιωτικό πρότυπο είναι προαιρετική. Για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας ενδιαφερόμενης επιχείρησης είναι απαραίτητη η αποστολή στη BIOHELLAS συμπληρωμένου του εντύπου της Αίτησης και υπογεγραμμένου από τον υπεύθυνο της μονάδας (ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ομορφοκκλησιάς 27, Τ.Κ. 15122 Μαρούσι, με φαξ στο 2108211015, ηλεκτρονικά στα e-mail info@bio-hellas ή met@bio-hellas ή στα κατά τόπους γραφεία μας. Το ετήσιο κόστος υπηρεσιών πιστοποίησης καθορίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.

Ακολουθεί η έκδοση της σύμβασης σε δύο αντίγραφα, τα οποία αποστέλλονται στην επιχείρηση. Υπογράφονται από τον επιχειρηματία και επιστρέφονται ώστε να υπογραφούν από μέρους του BIOHELLAS. Εντός δύο μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων ξεκινά η διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης.