Αρχική
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Αρχική
1/12/2021

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Στις 14 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 "για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007 του Συμβουλίου".

Ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 01/01/2022 σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αντικαθιστά τους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008.

Η νέα νομοθεσία καθορίζει τις αρχές και θεσπίζει τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, της πιστοποίησης και της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων.

Εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της υδατοκαλλιέργειας κα της μελισσοκομίας, εφόσον αυτά είτε παράγονται, παρασκευάζονται, επισημαίνονται, διανέμονται, διατίθενται στην αγορά, εισάγονται στην Ένωση ή εξάγονται από αυτή και προορίζονται για:

α) ζώντα ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα και
γ)ζωοτροφές

Η νέα σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι διαθέσιμη παρακάτω: 

 

     1) Καν. (Ε.Ε) 2018/848 

     2) Καν. (Ε.Ε) 2021/1698 

     3) Καν. (Ε.Ε) 2021/642

     4) Καν. (Ε.Ε) 2021/716 

     5) Καν. (Ε.Ε) 2021/771 

     6) Καν. (Ε.Ε) 2021/1006 

     7) Καν. (Ε.Ε) 2021/1342 

     8) Καν. (Ε.Ε) 2021/1691 

     9) Καν. (Ε.Ε) 2021/1697 

   10) Καν. (Ε.Ε) 2021/1189 

   11) Καν. (Ε.Ε) 2021/269 

   12) Καν. (Ε.Ε) 2021/427 

   13) Καν. (Ε.Ε) 2021/715 

   14) Καν. (Ε.Ε) 2021/1325 

   15) Καν. (Ε.Ε) 2020/1794 

   16) Καν. (Ε.Ε) 2020/2146 

   17) Καν. (Ε.Ε) 2021/1165 

   18) Καν. (Ε.Ε) 2021/1378 

   19) Καν. (Ε.Ε) 2021/279

   20) Καν. (Ε.Ε) 2020/464

   21) Καν. (Ε.Ε) 2020/2042

   22) Καν. (Ε.Ε) 2021/2119

   23) Καν. (Ε.Ε) 2021/2304

   24) Καν. (Ε.Ε) 2021/2305

   25) Καν. (Ε.Ε) 2021/2306

   26) Καν. (Ε.Ε) 2021/2307

Επιστροφή

 

 

Στις 14 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 "για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007 του Συμβουλίου".

Ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 01/01/2022 σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αντικαθιστά τους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 774