Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Процедура по вписване   »   Субсидии

СУБСИДИИ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЖИВОТНОВЪДСТВО И ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2015-2020
 

 Годишният размер на агроекологичните плащания за биологично земеделие е както следва

 

За повече информация виж: (http://www.mzh.government.bg)