Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Процедура по вписване   »   Субсидии

Субсидии- подпомагане на биологичното земеделие

 

Агроекологични плащания

 

Агроекологичните плащания се извършват на базата на мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони. Тази мярка предвижда използването на методи за земеделско производство, чиято цел е опазване на околната среда.

Сред дейностите, които се включват в тази мярка са:

- биологично растениевъдство
- биологично животновъдство
- биологично пчеларство

Агроекологичните плащания се регламентират от НАРЕДБА № 11

т 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 

Чл. 13. (1) Годишният размер на агроекологичните плащания за биологично земеделие е, както следва:
1. за полски култури, включително фуражни, в период на преход - 250 евро/ха;
2. за полски култури, включително фуражни, преминали периода на преход - 197 евро/ха;
3. за постоянно затревени площи (ливади и пасища), преминали периода на преход, и
ливади и пасища в период на преход - 120 евро/ха;
4. за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, преминали периода на преход- 613
евро/ха;
5. за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза в период на преход - 729 евро/ха;
6. за ароматни и медицински растения, преминали периода на преход - 327 евро/ха;
7. за ароматни и медицински растения в период на преход - 448 евро/ха;
8. за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, преминали
периода на преход - 446 евро/ха;
9. за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, в период на
преход - 547 евро/ха;
10. за отглеждане на пчелни семейства- за пчелно семейство в период на преход или
преминало периода на преход – 18,4 евро
(2) Не се предоставя агроекологично плащане за подмярка "Биологично земеделие" за
периода, през който парцели от блока на земеделското стопанство са оставени в угар.
(3) Агроекологичните плащания за периодите на преход по ал.1, т.1, 3, 5, 7, 9 и10 се
предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава периодите на преход към биологично производство съгласно чл.36, чл.37, пар.2 и чл.38, пар.3 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ,L 250 от 18.09.2008 г.

 

За повече информация виж: (тук)